Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009186133

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/09/2021

Αριθμός: 46 / 2021

Πρωτόκολλο: 32187/2021

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Κατασκευή αναμνηστικών πλακετών, συνολικά τεσσάρων, για τους καθηγητές που έλαβαν τις καλύτερες αξιολογήσεις σε μαθήματα κορμού και επιλογής της 21ης σειράς του προγράμματος (2018-20)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000718» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2018-2020 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-046-21PROC009186133