Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009125610

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/08/2021

Αριθμός: 36 / 2021

Πρωτόκολλο: 30355/2021

Προθεσμία υποβολής: 04/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού ANOVA (βάση δεδομένων ωφελούμενων ΜΤ+) ενός (1) έτους και υποστήριξη χρήστη αναφορικά με το πρόγραμμα Όμιλος Πρακτικής Erasmus+ 2020-21.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329701» και τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021 - [ΕΡ-3297-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-036-21PROC009125610