Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009012041

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/07/2021

Αριθμός: 31 / 2021

Πρωτόκολλο: 29441/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/08/2021

Προμήθεια ενός (1) επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11331801» και τίτλο «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH - GREBRAD - [ΕΡ-3318-01].

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-031-21PROC009012041