ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021–2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/09/2021

Αριθμός: 61 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/28305-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΔΕΟΣ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΔΕΟΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΛΟΧΡΗ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΛΟΧΡΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΟΔΕ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΟΔΕ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΔΕΤ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΔΕΤ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΤΜΗΜΑ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-61-ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ