Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009002895

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/07/2021

Αριθμός: 28 / 2021

Πρωτόκολλο: 29146/2021

Προθεσμία υποβολής: 03/08/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο "Doing Business in CEE and Implications for Change Management" στο πλαίσιο του Study Tour 2021 του ΠΜΣ στη ΔΥ, Τμήμα Μερικής Φοίτησης, στις  εγκαταστάσεις του IEDC-Bled School of Management στις 13/09/2021 για 27 άτομα και παροχή υπηρεσιών catering στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002319» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019-2021 - [ΜΤ-0023-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-028-21PROC009002895