ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/07/2021

Αριθμός: 03 / 2021

Πρωτόκολλο: 11314401/27240-21

Προθεσμία υποβολής: 23/08/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών: Στατική μελέτη μετατροπής των Γ’, Δ’, Ε’ ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών με αντικείμενο «Στατική μετατροπής των Γ’, Δ’, Ε’ ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», έως του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€59.566,32) πλέον του ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

Η σχετική βεβαίωση επίσκεψης χορηγείται μέχρι και την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 12:00, ενόψει του ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑ δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, για το χρονικό διάστημα από 02/08/2021 έως και 20/08/2021.

Προθεσμία υποβολής προσφορών:23/08/2021 έντυπη υποβολή (έως τις 14:00)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ:30/08/2021.
Επισημαίνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 02/08/2021 έως και τις 20/08/2021.

Επικοινωνία: πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 210.8203.830

Αρμόδιοι για πληροφορίες Τμήμα Τεχνικών Έργων ΟΠΑ:
Μαρία Καροπούλου 210.8203401 mkarop@aueb.gr,
Χρήστος Μιγαδάκης 210.8203720 chmigad@aueb.gr

Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2 .xml
Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2.html
Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2.pdf
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_03_2021

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ χρησιμοποιώντας προς διευκόλυνσή σας, ως πρότυπο στην εντολή «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», το αρχείο xml που θα βρείτε παραπάνω.

27/09/2021
Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ