Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008973447

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/07/2021

Αριθμός: 26 / 2021

Πρωτόκολλο: 28454/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/07/2021

«Διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλo "Building Customer Personas for Services Organizations" στις εγκαταστάσεις του SDA Bocconi στις 30/08/2021 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής (Study Tour) του ΠΜΣ στη ΔΥ, Τμήμα Μερικής Φοίτησης για 25 άτομα. Παροχή υπηρεσιών catering στους συμμετέχοντες (25 άτομα) στο πλαίσιο του σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις του SDA Bocconi στις 30/08/2021.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002318» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2019 - [ΜΤ-0023-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-026-21PROC008973447