Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008920428

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/07/2021

Αριθμός: 14 / 2021

Πρωτόκολλο: 26725/2021

Προθεσμία υποβολής: 21/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά οθόνης Dell P3321D 31.5" για τον εξοπλισμό του γραφείου του κου Καπουτσή Ηλία» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-014-21PROC008920428