Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008911798

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/07/2021

Αριθμός: 12 / 2021

Πρωτόκολλο: 26445/2021

Προθεσμία υποβολής: 18/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής (Study Tour) του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Πλήρους Φοίτησης, που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 11/09-16/09/2021 στην Αυστρία και τη Σλοβενία για 18 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002220» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0022-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-012-21PROC008911798