Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008895861

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/07/2021

Αριθμός: 11 / 2021

Πρωτόκολλο: 25728/2021

Προθεσμία υποβολής: 14/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλιση συμμετεχόντων για COVID-19 που αφορά τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής (Study Tour) στις 26/08-01/09/2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002318» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2020 - [ΜΤ-0023-18]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-011-21PROC008895861