Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008895729

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/07/2021

Αριθμός: 10 / 2021

Πρωτόκολλο: 25729/2021

Προθεσμία υποβολής: 14/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλιση συμμετεχόντων για COVID-19 που αφορά τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής (Study Tour) στις 26/08-01/09/2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002218» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2019 - [ΜΤ-0022-18]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-010-21PROC008895729