Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008895445

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/07/2021

Αριθμός: 07 / 2021

Πρωτόκολλο: 25739/2021

Προθεσμία υποβολής: 13/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Ετήσια συντήρηση του φυτικού υλικού των κτιρίων του ΟΠΑ, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αισθητικής των κτιρίων του ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11294501» και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-007-21PROC008895445