Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008879497

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/07/2021

Αριθμός: 04 / 2021

Πρωτόκολλο: 25528/2021

Προθεσμία υποβολής: 12/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή συνάντησης/δείπνου με τους φοιτητές της σειράς και τους διδάσκοντες της σειράς» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000719» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-19]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-004-21PROC008879497