ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/06/2021

Αριθμός: 05 / 2021

Πρωτόκολλο: 11314401/22510-21

Προθεσμία υποβολής: 14/07/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών: Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μετατροπής των Γ’, Δ’, Ε’ ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών με αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μετατροπής των Γ’, Δ’, Ε’ ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», έως του ποσού ευρώ εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000) πλέον του ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 71220000-6 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, 71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14-07-2021 έντυπη υποβολή (έως τις 14:00)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ: 16-07-2021

Επικοινωνία: πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 210.8203.830

Αρμόδιοι για πληροφορίες Τμήμα Τεχνικών Έργων ΟΠΑ:
Μαρία Καροπούλου 210.8203401 mkarop@aueb.gr,
Χρήστος Μιγαδάκης 210.8203720 chmigad@aueb.gr

Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2.html
Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2 (3).xml
Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2.pdf
Σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ χρησιμοποιώντας προς διευκόλυνσή σας, ως πρότυπο στην εντολή «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ», το αρχείο xml που θα βρείτε παραπάνω.


14/07/2021
Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών


03/09/2021
Αποσφράγιση Φακέλων Οικονομικών Προσφορών


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ