ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain) (positions code 3301-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/09/2021

Αριθμός: 54 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/23452-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ONBLOCKCHAIN (OntoChain) (positions code 3301-PR2) "

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-54-99ΙΟ469Β4Μ-Τ7Δ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-54