ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH BEHAVIORAL SCIENCE - NUDGE (position code 3302-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/07/2021

Αριθμός: 52 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/22220-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGHBEHAVIORAL SCIENCE - NUDGE (position code 3302-PR5)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-52-ΩΑ3Θ469Β4Μ-ΤΣΗ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-52