ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE) (position code 2557-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/06/2021

Αριθμός: 42 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/18614-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE ANDTERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)" (position code 2557-PR3)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-42-95ΚΒ469Β4Μ-ΖΒΡ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-42