ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: HEURISTIC AND EXACT REAL-INTEGER OPTIMIZATION METHODS IN DISCRETE CHOICE ANALYSIS – HEROIDA (κωδικός θέσης 3324-ΜΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/07/2021

Αριθμός: 41 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/18612-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-41-69ΕΕ469Β4Μ-Β0Ζ