ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/05/2021

Αριθμός: 37 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/17633-21

Προθεσμία υποβολής: 21/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για διαχείριση προτάσεων και νέων ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 26/04/2021 απόφαση της 88ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΟ7469Β4Μ-Ο4Υ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: 
Αναζήτηση προκηρύξεων νέων έργων και σχετική ενημέρωση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος και υποστήριξη στην σύνταξη και υποβολή προτάσεων νέων ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων βάση των απαιτήσεων και κριτηρίων του εκάστοτε χρηματοδότη, μέριμνα για την εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης προτάσεων ή νέων έργων από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης των νέων έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, μέριμνα για έλεγχο και σύναψη συμβάσεων με τους χρηματοδότες των έργων.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-37-ΩΝΨΩ469Β4Μ-ΡΨΘ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ