ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SMALL BUT PERFECTLY FORMED: ACCELERATING THE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-SMALL BUT PERFECT (position code 3338-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/06/2021

Αριθμός: 35 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/17347-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMALL BUT PERFECTLY FORMED: ACCELERATING THE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-SMALL BUT PERFECT" (position code3338-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-35-6ΘΞ0469Β4Μ-Γ1Ζ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-35