ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ADVANCING STRATEGIC MANAGEMENT, LEADERSHIP AND FUNDRAISING IN HIGHER EDUCATION IN ASIA (κωδικός θέσης 3359-AS2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/05/2021

Αριθμός: 28 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/14091-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-28-ΡΡΑ9469Β4Μ-37Ι