ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ECLIPSE-RESISTANT NETWORK OVERLAYS FOR FAST DATA DISSEMINATION (κωδικός θέσης 3286-ΠΤ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/05/2021

Αριθμός: 33 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/17264-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-33-9ΠΑ3469Β4Μ-ΠΨΕ