ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: MANAGING WATER, ECOSYSTEMS AND FOOD ACROSS SECTORS AND SCALES IN THE SOUTH MEDITERRANEAN – AWESOME (position code 3259-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/05/2021

Αριθμός: 20 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/13407-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "MANAGING WATER, ECOSYSTEMS AND FOOD ACROSS SECTORS ANDSCALES IN THE SOUTH MEDITERRANEAN – AWESOME" (position code 3259-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-20-9ΝΙΠ469Β4Μ-ΜΚΦ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-20