ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/04/2021

Αριθμός: 15 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/8941-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORKDEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR3)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-15-ΩΞΞΙ469Β4Μ-4ΕΒ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-15