ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT (position code 3320-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/04/2021

Αριθμός: 17 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/8930-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT" (position code 3320-PR2)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-17-6ΙΤΠ469Β4Μ-20Η

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-17