ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ-ReSEES Laboratory (κωδικός θέσης 3099-ΝΜ2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/02/2021

Αριθμός: 19 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/8884-21

Προθεσμία υποβολής: 12/03/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ-ReSEES Laboratory» (κωδικός θέσης 3099-ΝΜ2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ-ReSEES Laboratory», με κωδικό 11309901, που χρηματοδοτείται από κονδύλια ευρωπαϊκών έργων, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 24/02/2021 απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Ε9469Β4Μ-8ΛΛ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Διοικητική υποστήριξη του ερευνητικού εργαστηρίου στην  Κοινωνιοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορεία (ReSEES),  και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων»

Σχετικά έγγραφα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-19-Ψ563469Β4Μ-ΔΣΤ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ-ReSEES Laboratory (κωδικός θέσης 3099-ΝΜ2)