ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: EDGE-COMPUTING_HOLISTIC AND FOUNDATIONAL RESOURCE ALLOCATION FRAMEWORK FOR OPTIMIZED AND IMPACTFUL EDGE-COMPUTING SERVICES (Leading Edge)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/04/2021

Αριθμός: 18 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/8889-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-18-ΩΚΛΜ469Β4Μ-4Σ4  (Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/04/2021)

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-18-ΩΚΛΜ469Β4Μ-4Σ4-ΟΡΙΣΤΙΚΑ