ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: EASME/COSME/2018/020 EUROPEAN TRAINING PROGRAMME IN ENTEPRENEURSHIP FOR EDUCATORS (position code 3223-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/04/2021

Αριθμός: 09 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/8323-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "EASME/COSME/2018/020 EUROPEAN TRAINING PROGRAMME INENTEPRENEURSHIP FOR EDUCATORS" (position code 3223-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-09-ΨΧΒΦ469Β4Μ-ΛΨΕ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-09