ΕΝΑΝ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HRMINSMES»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 12/02/2021

Αριθμός: 08 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/6741-21

Προθεσμία υποβολής: 26/02/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HRMinSMEs» (κωδικός θέσης 3195-ΥΔ3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HRMinSMEs», με κωδικό 11319501, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα Άννα-Ελένη Γαλανάκη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 10/02/2021 απόφαση της 79ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΨΡ469Β4Μ-Ν1Λ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας, μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, συνεργασία με άλλους ερευνητές, στατιστική ανάλυση, συγγραφή, επικοινωνία και παρουσίαση αποτελεσμάτων»
Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα εξής:
     •    Βιβλιογραφική ανασκόπηση και Διερευνητική Ποιοτική Έρευνα (Literature review & Exploratory Qualitative Research, WP-2)
     •    Ανάπτυξη ερωτηματολογίου (Development of questionnaire, WP-3)
     •    Επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών στοιχείων (Data, WP-4)
     •    Επαγωγική στατιστική και επιβεβαίωση μοντέλων (Inferrential Models verification WP-5)
     •    Επικοινωνία Αποτελεσμάτων (Dissemination of findings WP-6)

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-08-6ΡΔ8469Β4Μ-ΦΥΛ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑΝ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HRMINSMES»