ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/02/2021

Αριθμός: 04 / 2020

Πρωτόκολλο: 11334201/3787-21

Προθεσμία υποβολής: 16/02/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στην πανδημία Covid-19, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των εκπαιδευτικών λειτουργιών του ιδρύματος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Προμηθειών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11334201 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» έως του ποσού ευρώ ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€90.000) συμπ. του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 42122100-1 Αντλίες υγρών, 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού, 33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες, 33741300-9 Απολυμαντικά χεριών, 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα)

Επικοινωνία: πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (210,8203830), κα Αγγελική Ελευθερίου (210.8203251), κα Κατερίνα Χριστοφορίδη (210.8203918)

Προθεσμία υποβολής: 16-02-2021 για ηλεκτρονική υποβολή (έως τις 13:00)
                                         19-02-2021 για έντυπη υποβολή (έως τις 16:00)
                             

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-04

Σχετικά έγγραφα: ΤΕΥΔ

Σχετικά έγγραφα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (docx)


16/02/2021
Παράταση Διαγωνισμού 04/2020

Σχετικά έγγραφα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-04-2020


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ