ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/01/2021

Αριθμός: 04 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/3952-21

Προθεσμία υποβολής: 22/02/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικό τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)", της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033167 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11250609.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)", της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5033167 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11250609, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου, προτίθεται σύμφωνα με την από 27/01/2021 απόφαση της 76ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ86469Β4Μ-ΦΣΚ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικό τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του ήδη υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και βελτίωσή του με προσθήκη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του έργου "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και Εθνικούς όρους. Ειδικότερα ο ειδικός για τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, πρόκειται να αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ με το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά στη μεταφορά δεδομένων με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος, καθώς και την υποβολή των Microdata (ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου).
2. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ σε πρόσθετες και λειτουργικές ανάγκες του γραφείου, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου: (μεταφορά ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ σε επικαιροποιημένη έκδοση, προσθήκη νέων λειτουργιών, GDPR, επικαιροποίηση στοιχείων συστήματος, αλλαγή σε λίστες αναφοράς ΕΛΚΕ ΟΠΑ, επίλυση τεχνικών προβλημάτων).
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ