ΜΑΤΑΙΩΣΗ: HUMAN BRAIN PROJECT (HBP) - SGA3 (κωδικός θέσης 3269-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/09/2023

Αριθμός: 02 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/943-21

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-02-Ψ3ΞΗ469Β4Μ-ΝΞΘ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ