ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH – GREBRAD (κωδικό θέσης 3318-ΥΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 12/02/2021

Αριθμός: 104 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/46904-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-104-Ψ454469Β4Μ-Ε2Τ