ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT (positions code 3320-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/02/2021

Αριθμός: 101 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/46614-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT (positions code 3320-PR1)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-101-ΨΦ8Ζ469Β4Μ-Ψ7Κ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-101