ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS (κωδικό θέσης 3178-ΜΔ2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/01/2021

Αριθμός: 98 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/46620-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-98-99ΟΖ469Β4Μ-Θ29