ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/01/2021

Αριθμός: 103 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/46420-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR2)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-103-943Η469Β4Μ-1ΟΨ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-103