ΑΚΥΡΩΣΗ: AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS (position code 3313-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/01/2021

Αριθμός: 93 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/46357-20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS (position code 3313-PR3)".


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-93-ΡΓΧΦ469Β4Μ-ΚΜΕ_ΑΚΥΡΩΣΗ

----

File: INVITATION-2020-93_CANCELLATION