ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS (position code 3313-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/01/2021

Αριθμός: 91 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/46355-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS (position code 3313-PR1)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-91-6ΑΚΛ469Β4Μ-Ω73

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-91