ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/01/2021

Αριθμός: 96 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/42772-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-96-602Ρ469Β4Μ-ΔΔΡ