ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: AIA’S INFORMATION AND PASSENGER ASSISTANCE SERVICES VIA AN AUGMENTED-SOLUTION GATEWAY, AI-PASAG

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/12/2020

Αριθμός: 86 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/38851-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-86-ΩΖ6Β469Β4Μ-Ω92