ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/11/2020

Αριθμός: 81 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/38408-20

Προθεσμία υποβολής: 26/11/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» και με κωδικό έργου 52020, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γεώργιο Λεκάκο, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του Προέδρου του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 04/11/2020 απόφαση της 65ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: ΨΥ5Γ469Β4Μ-ΜΑΓ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: υπεύθυνος υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης και του Προέδρου του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης και επικοινωνίας, καθώς και επιμέλειας, προετοιμασίας και οργάνωσης των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καθώς και τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων αυτών. Το αναλυτικό αντικείμενο εργασίας θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ