ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH BEHAVIORAL SCIENCE – NUDGE (position code 3302-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/11/2020

Αριθμός: 77 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/36298-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH BEHAVIORAL SCIENCE – NUDGE (position code 3302-PR4)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-77-Ρ61Ζ469Β4Μ-7ΟΓ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-77