ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) (position code 2976-PR9)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/11/2020

Αριθμός: 71 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/35568-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) (position code 2976-PR9)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-71-ΨΑΥ0469Β4Μ-Ι1Ο

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-71