ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain) (positions code 3301-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/12/2020

Αριθμός: 67 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/35281-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ONBLOCKCHAIN (OntoChain) (positions code 3301-PR1) "

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-67-92ΙΩ469Β4Μ-ΩΑ4

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-67