ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: COGNITIVE LOGISTICS OPERATIONS THROUGH SECURE, DYNAMIC AND AD-HOC COLLABORATIVE NETWORKS (COGLO) (position code 2896-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/11/2020

Αριθμός: 62 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/34420-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COGNITIVE LOGISTICS OPERATIONS THROUGH SECURE, DYNAMIC ANDAD-HOC COLLABORATIVE NETWORKS (COGLO) (position code 2896-PR3)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-62-ΩΕΜΛ469Β4Μ-ΠΕΤ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-62