ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/09/2020

Αριθμός: 03 / 2020

Πρωτόκολλο: 11294501/31585-2020

Προθεσμία υποβολής: 09/10/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης του κτιρίου επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11294501 και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ΕΡ-2945-01]».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης του κτιρίου επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11294501 και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α.ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) -[ΕΡ-2945-01]», έως του ποσού ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων (€55.000) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 79713000-5)

Επικοινωνία: κα Μ. Μαρινοπούλου (210.8203840), κα Αγγ. Ελευθερίου (210.8203251), κα Κατ. Χριστοφοριδη (210.8203918)

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-03-68Σ7469Β4Μ-ΛΓΕ

Σχετικά έγγραφα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (docx)

06/10/2020

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-03-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

08/10/2020

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-03-Συγκεντρωτικός Πίνακας Β.4

22/01/2021

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-03-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ