ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI” (position code 3284-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/09/2020

Αριθμός: 59 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/28439-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATEDMONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI” (position code 3284-PR3)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-59-Ω7ΩΚ469Β4Μ-ΟΧΣ

----

File: RRESULTS-INVITATION-2020-59