ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI” (position code 3284-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/09/2020

Αριθμός: 58 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/28438-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATEDMONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI” (position code 3284-PR2)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-58-6ΚΑΦ469Β4Μ-Ω8Ω

----

File: RRESULTS-INVITATION-2020-58