ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: HUMAN BRAIN PROJECT (HBP) - SGA3 (position code 3269-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/12/2020

Αριθμός: 55 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/27502-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "HUMAN BRAIN PROJECT (HBP) - SGA3 (position code 3269-PR2)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-55-6ΣΙΟ469Β4Μ-2ΦΑ

----

File: RESULTS-INVITATION-2020-55