ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)» (κωδικός θέσης 3201-ΜΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/06/2020

Αριθμός: 51 / 2020

Πρωτόκολλο: 1807/20810-20

Προθεσμία υποβολής: 07/07/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)» (κωδικός θέσης 3201-ΜΔ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/06/2020 απόφαση της 51ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΚΞ469Β4Μ-Ο0Ω), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο είναι το εξής: «Υλοποίηση και Πειραματισμός Πρωτοκόλλων Ασύρματων Δικτύων Υπολογιστών WP1: Experimentation, WP2: Traffic Optimization, WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications, Deliverables D1.1, D2.1, D3.1»

Σχετικά έγγραφα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-51-6ΤΑΧ469Β4Μ-ΡΥΧ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)» (κωδικός θέσης 3201-ΜΔ1)